فروشگاه ساز فایل و همکاری در فروش سل یو

گوگل رنک

پیج رنک

رتبه سنج گوگل

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت - فروشگاه بزرگ الماس
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

فروشگاه بزرگ الماس

این فروشگاه اینترنتی آمادگی خود را جهت ارائه انواع فایل های الکترونیک، پروژه های مختلف دانشجویی و صنعتی، کتاب ها و جزوات و دانشگاهی اعلام کرده و در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده است

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت

با احترام ، به استحضار می‌رساند بموجب قراردادرسی شماره 129714 مورخ 71070 دفتر 137 تهران ششدانگ دو باب اطاق و یک هال و یک راهرو و یک آبدارخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اطاق و یک هال و یک راهرو واقع در طبقه سوم از کف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله جزء پلاک ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خیابان جهت محل شعبه بانک ملت د
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 1074 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 509
گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب

موضوع صفحه

1. تعدیل اجاره بهاء............................

2. افزایش اجاره بهاء...........................

3. تخریب ساختمان...............................

4. تفکیک و تقسیم ملک...........................

5. تعدیل اجاره بهاء ...........................

6. اخذ صورت مجلس تفکیکی آپارتمانها و اتمام بناء

7. افزایش اجاره بهاء ..........................

8. تعدیل اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت ......

9. مطالبه اجرت المثل...........................

10. صدور پروانه کسب ...........................

11. تخلیه مغازه ...............................

12. تجویز انتقال منافع.........................

13. پرداخت حق الزحمه انجام کار ساختمانی .......

14. تعدیل اجاره بهاء ..........................

15. فروش ملک مشاعی.............................

16. تعدیل اجاره بهاء...........................

17. تعدیل اجاره بهاء...........................

18. تقویت و ایمن سازی ساختمان..................

19. فروش ملک مشاع..............................

20. تعمیر واحد کسب.............................

21. تخلیه عین مستاجره، مطالبه اجرت المثل.......

22. مطالبه وجه.................................

23. تخلیه مغازه................................

24. تعدیل اجاره بهاء...........................

25. مطالبه وجه.................................

26. تخلیه مغازه................................

27. مطالبه خسارت...............................

28. انتقال حق کسب و پیشه.......................

29. تعدیل اجاره بهاء...........................

30. تخلیه .....................................

31. تعیین ارزش ملک.............................

32. پرداخت قیمت متعارف ملک.....................

33. سرقفلی مغازه...............................

34. مطالبه خسارت ناشی از ضمان درک معامله ......

35. تعدیل اجاره بهاء...........................

36. مطالبه خسارت ناشی از افت ارزش ساختمان......

37. تعیین داور.................................

38. مطالبه اجرت المثل انجام تعمیرات اضافه بر قرارداد (مطالبه دستمزد قرارداد پیمانکاری).............................

39. تقاضای پرداخت هزینه‌ها بابت ساختن بنا و حق معماری

40. تقاضای افراز، تفکیک سه باب مغازه با نیم طبقه و چهار واحد مسکونی...............................................

41. مطالبه حق کسب و پیشه.......................

42. مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ...............

43. تقاضای انجام تعهدات........................

44. پایان کار ساختمانی.........................

45. عدم خلاف ساختمانی ..........................

46. عدم خلاف ساختمانی ..........................

47. پایان کار ساختمانی ........................

48. توقف عملیات ساختمانی ......................

49. صدور رای طبق تبصره‌های کمیسیون ماده صد (بنای مسکونی مازاد بر تراکم).........................................

50. پایان کار ساختمانی ........................

51. تخریب .....................................

52. پایان کار ساختمانی ........................

53. تعیین قدمت بناء............................

54. پایان کار ساختمانی ........................

55. پایان کار ساختمانی.........................

مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه

واحد آموزش

« فرم گزارش کارآموزی»

نام و نام خانوادگی کارآموز: داود ره گشای

شماره پرونده آموزشی :9844/60

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

پرونده به کلاسه : 85/15/1354

موضوع کارآموزی :مطالعه پرونده بطرفیت

خواهان : میر یوسف ....

خوانده : اداره حقوقی بانک ملت

وکیل قانونی یا نماینده : احمد تورانی

تعیین خواسته و بهای آن : تقاضای تعدیل مال الاجاره از مبلغ 000/100/1 ریال ماهیانه بمبلغ 000/600/6 ریال با احتساب مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل .

شرح اقدامات انجام شده :

با احترام ، به استحضار می‌رساند بموجب قراردادرسی شماره 129714 مورخ 7/10/70 دفتر 137 تهران ششدانگ دو باب اطاق و یک هال و یک راهرو و یک آبدارخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اطاق و یک هال و یک راهرو واقع در طبقه سوم از کف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله جزء پلاک ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خیابان ............. جهت محل شعبه بانک ملت درتصرف خوانده محترم می‌باشد . بموجب توافقنامه‌ فی مابین آخرین تعدیل بعمل آمده بیش از سه سال است سپری شده است . لذا مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 تقاضای رسیدگی و عندالزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی و صدور حکم به محکومیت خوانده به افزایش اجاره از مبلغ 000/100/1 ریال به مبلغ 000/600/6 ریال ماهیانه با احتساب مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حکم و خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را دارم .

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:

ریاست محترم شبه 15 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران

با سلام واحترام : عطف به پرونده کلاسه 85/15/1354 به استحضار می‌رساند.

پس از حضور از دفتر دادگاه مطالعه پرونده موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 24/10/85 خواهان علیه خوانده بخواسته تعدیل اجاره بهای شعبه بانک ملت واقع در تهران ....به استحضار می‌رساند در معیت مالک از محل شعبه فوق الذکر بازدید بعمل آمد – جزئی از پلاک ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش تهران بموجب اجازه نامه رسمی شماره ..... مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه شماره 137 تهران به اجاره بانک ملت درآمده که در طبقه اول دو باب اطاق و هال و راهرو و آبدارخانه و طبقه دوم نیز به شرح فوق اعیانهای آن به انضمام عرضه متناظر آن به اجاره بانک ملت درآمده است بموجب رویت لایحه تقدیمی بانک ملت مساحت کل شعبه 690 متر مربع ذکر شده که میزان مساحت متعلق به مالک ( خواهان ) باستناد قبض مفاصاحساب نوسازی صادره ا ز منطقه 12 شهرداری تهران دو طبقه آن رویهم 42/189 متر مربع و هر طبقه 71/94 متر مربع اعلام گردیده است تغییرات و تعمیرات ارسالی انجام ده بهزینه بانک ملت بوده - انتخاب برق مستقل و انتخاب آب متعلق به مالک است - عمر بنا حدود 45 سال و آخرین تعدیل در 7/10/82 ماهانه 000/100/1ریال انجام شده است نظر به عنایت به مسائل مشروحه فوق اجاره بهای مورد اجاره و برای هر دو طبقه از تصرفات بانک ملت از ملک خواهان از تاریخ تقدیم دادخواست 24/10/85 ماهیانه000/800/1 ریال تعیین و با ستحضار می‌رسد .

محمد ولی حاکمی برآبادی

کارشناس رسمی دادگستری


هیئت کارشناسان منتخب دادگاه

ریاست محترم شعبه پانزدهم دادگاه عمومی تهران

با سلام ، موضوع : کارشناسی در رابطه با پرونده کلاسه 85/15/1354

احتراماً عطف به کلاسه پرونده فوق الذکر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری منتخب دادگاه محترم پس از مطالعه پرونده و آگاهی از موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 24/10/85 خواهان و تصمیم دادگاه محترم مبنی بر تعدیل اجاره بهاء قسمتی از بانک ملت واقع در تهران .............با راهنمائی نماینده محترم بانک ملت به محل شعبه فوق الذکر مراجعه و پس از بازدید و انجام بررسیهای لازم نظریه کارشناسی بشرح ذیل اعلام می‌گردد:

خواهان بموجب اجاره نامه بشماره ............ مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه 137 تهران ششدانگ دوباب اطاق و یک هال و راهرو و یک آبداخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اتاق و یک هال و یک راهرو واقع در طبقه سوم ، از کف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله را که جزء پلاک ثبتی بشماره 297 و باقیمانده 303 بخش 8 تهران بازار کفاشها محسوب می گردد . مورد ثبت اسناد مالکیت بشماره ..................... صفحات 489 و 752 دفتر خانه 99 و با حق استفاده از آب و برق جهت شعبه بازار بانک ملت به مستاجر واگذار نموده‌اند . مساحت کل بنای بانک در دو طبقه با عنایت به مندرجات برگ نوسازی صادره از شهرداری منطقه 12 معادل 722 متر مربع می‌باشد . مورد اجاره که قسمتی از محوطه شرقی بانک محسوب می‌گردد مساحت آن طبق مفاصاحساب نوسازی صادره از منطقه 12 شهرداری تهران جمعاً در دو طبقه معادل 42/189 متر مربع است مساحت هر طبقه آن معادل 71/94 متر مربع ( موضوع مطرح شده توسط کارشناس بدوی پرونده ) اعلام گردیده است . با مقایسه مندرجات اجاره نامه اولیه بشماره 19595 مورخ 15/5/37 دفتر خانه به ادعای نماینده بانک ملت توسط بانک پرداخت شده است .

وضعیت فنی بناء :

اسکلت آن آهنی – سقف طبقات طلاق ضربی – کف سرامیک - بدنه گچ کاری رنگ آمیزی شده است . درب و پنجره‌هائی که به محوطه پاساژ باز می‌گردد و با شیشه از نوع سکوریت پله دسترسی به طبقات از سنگ از نوع گرافیک دست‌انداز بالکن طبقه دوم با پروفیل و شیشه سکوریت اجاره شده است . بانک دارای امتیاز آب و برق بنام موجر و 10 رشته خط تلفن بنام بانک است .

نظریه کارشناسی :

باعنایت بمراتب فوق و با توجه به موقعیت مکانی و زمانی ملک اجاره بهای ملک موصوف از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 24/10/85 ماهیانه مبلغ 000/800/1 ریال معادل یکصد و هشتاد هزار تومان تعیین واعلام گردد.

با احترام هئیت کارشناسان منتخب

مهندس علی فرجی مهندس علی‌اکبر فرهودی مهندس عباسعلی حجاریان

بسمه تعالی

به تاریخ : 1/5/86 پرونده کلاسه : 85/15/1354 شماره دادنامه : 508

مرجع رسیدگی شعبه پانزدهم دادگاه عمومی (‌حقوقی ) تهران

خواهان :میر یوسف .... با وکالت احمد تورانی

خوانده : بانک ملت اداره حقوقی

خواسته : تعدیل اجاره بهاء

« رای دادگاه »

در خصوص دعوی میر یوسف ..... با وکالت احمد تورانی بطرفیت بانک ملت اداره حقوقی بخواسته تعدیل اجاره بهاء ؛ ششدانگ دو باب اطاق و هال و راهرو از پلاک ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خیابان ................... موضوع سند رسمی اجاره بشماره 129714- 7/10/70 تنظیمی دفتر خانه شماره 137 اسناد رسمی تهران با احراز مالکیت خواهان و استقرار رابطه استیجاری بین متداعیین و نظریه انقضای فرجه قانونی برای تعدیل اجاره بهاء دادگاه حقانیت درخواست خواهان را ثابت تشخیص داده و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و هیئت کارشناسان که مورد اعتراض طرفین قرار نگرفته و با اوضاع و احوال معلوم قضیه مباینتیندارد ،‌دادگاه مستنداً به ماده 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حکم به تعدیل اجاره بهای ملک موصوف از مبلغ 000/100/1 ریال بمبلغ 000/800/1 ریال صادر و اعلام می‌نماید مضافاً خوانده به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهاء از تاریخ 24/1/85 لغایت صدور حکم بمبلغ 000/400/4 ریال همچنین پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله بمبلغ سه میلیون ریال در حق خواهان محکوم می‌گردد ، رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد .

رئیس شعبه پانزدهم دادگاه عمومی (‌حقوقی ) تهران

موسوی

ارائه پیشنهاد :

آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و نحوه کارشناسی در خصوص تعدیل اجاره بهاء .

امضاء کارآموز امضاءسرپرست کارآموزی

مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه

واحد آموزش

« فرم گزارش کارآموزی»

نام و نام خانوادگی کارآموز: داود ره گشای

شماره پرونده آموزشی :9844/60

رشته کارشناسی: راه و ساختمان

پرونده به کلاسه : 85/15/1568

موضوع کارآموزی : مطالعه پرونده بطرفیت

خواهان : 1- زهرا 2- پریسا ...

خوانده : فریدون ...

وکیل یا نماینده : حسین محصل مطانتی

تعیین خواسته و بهای آن : افزایش اجاره بهاء از 000/375 ریال به 000/500/1 ریال و مابه التفاوت و خسارات دادرسی .

شرح اقدامات انجام شده :

با نهایت احترام باستحضار می‌رساند ؛ خوانده دعوی ششدانگ یکباب آپارتمان جزء پلاک ثبتی 5874/6933 و بخش 2 تهران را که به دلالت اسناد مالکیت پیوست ، ثمن اعیانی و نیز یک سهم مشاع از ده سهم از ششدانگ آن متعلق به خواهانها می‌باشد . بمنظور دفتر تجاری و برای مدت یکسال اجاره نموده است ، که بموجب دادنامه شماره 1268 مورخ 21/12/81 اجاره بهای مقدار مالکیت خواهانها از تاریخ 26/3/80 مبلغ 000/375ریال تعیین گردیده که بیش از سه سال و حدود 6 سال از آن می گذرد و هزینه‌های زندگی نیز بسیار افزایش یافته است .

علیهذا نظر به فراهم بودن شرایط دعوی تعدیل به تقدیم دادخواست حاضر مبادرت و بدینوسیله مستنداً به مواد 4 و 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 رسیدگی و صدور حکم افزایش اجاره بهای قدر السهم خواهان ما از 000/375 ریال به 000/500/1 ریال و محکومیت خوانده به پرداخت ما به التفاوت و خسارات دادرسی مورد تقاضاست .

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی :

ریاست محترم شعبه پانزدهم دادگاه عمومی (‌حقوقی ) تهران

احتراماً ؛ عطف به اخطاریه مذکور در خصوص دعوی : خانمها زهرا ...... و پریسا ... به طرفیت : آقای فریدون ....... موضوع : تعیین و تعدیل اجاره بهاء یکباب واحد : اداری واقع در خیابان ......................اینجانب پس از مطالعه پرونده وبازدید از محل نظریه را بشرح زیر باستحضار می‌رساند .

مورد کارشناسی عبارتست از : یکباب آپارتمان اداری که دارای اجاره نامه : عادی مورخ 1/1/70 بوده و جزء پلاک ثبتی :5874/6933 بخش دو می‌باشد .

براساس دادنامه شماره : 1268 مورخ 21/12/81 شعبه 227 سابق از تاریخ تقدیم دادخواست 26/2/80 برای شمینه اعیانی و یک سهم از ده سهم ماهیانه 000/375 ریال تعیین شده است .

مشخصات :

آپارتمان مساحت آن طبق عوارض مشاغل 123 متر مربع یک صد و بیست و سه متر مربع با قدمت بیش از 35 سال که حسب اظهار توسط مستأجر بازسازی شده است .

نظریه :

با توجه به مراتب فوق و شرایط مکانی و زمانی و سبق اجاره و رعایت جمیع جهات و عوامل موثر در قضیه اجاره بهاء ماهیانه در تاریخ تقدیم دادخواست : 8/12/85 بمبلغ000/780 ریال هفتصد و هشتاد هزار ریال تعیین و اعلام می‌شود .

با احترام

مهندس مسعود وکیلی

کارشناس رسمی دادگستری

بسمه تعالی

به تاریخ :23/5/86 پرونده کلاسه :85/15/1568 شماره دادنامه :603

مرجع رسیدگی شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران

خوانده : فریدون......

« رای دادگاه »

درخصوص دعوی زهرا ........... و پریسا ................ با وکات حسین محصل فطانتی بطرفیت فریدون .... بخواسته تعدیل اجاره بهاء ، یکباب آپارتمان از پلاک ثتی 5874/6933 بخش 2 تهران به نست سهم خواهان‌ها واقع در تهران خیابان .............. موضوع قرارداد عادی اجاره مورخ 1/1/1370 بااحزار مالکیت خواهان و استقرار رابطه استیجاریبین متداعیین و نظر به انقضای فرجه قانونی برای تعدیل اجاره بهاء دادگاه حقانیت در خواست خواهان را ثابت تشخیص داده و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستر که مورد اعتراض طرفین قرار نگرفته و با اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی ندارد دادگاه مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حکم به تعدیل اجاره بهای ملک موصوف به نسبت سهم مشاع خواهانها از مبلغ 000/375ریال به مبلغ 000/780 ریال صادر و اعلام می‌نماید مضافاً خوانده به پرداخت ما به التفاوت اجاره بهاء ؛ از تاریخ 8/12/85 لغایت صدور حکم بمبلغ 000/550/1 ریال و همچنین هزینه دادرسی و حق الوکاله بمبلغ دو میلیون ریال در حق خواهان محکوم می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد .

رئیس شعبه پانزدهم دادگاه عمومی (‌حقوقی) تهران

موسوی

ارائه پیشنهاد

با توجه به تعیین خواسته خواهان نظر کاشناس رسمی دادگستری کاملاً منطقی بنظر می‌رسد.

امضاء کارآموز امضاء و مهر سرپرست کارآموزی

مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه

واحد آموزش

« فرم گزارش کارآموزی»

نام و نام خانوادگی کارآموز: داود ره گشای

شماره پرونده آموزشی :9844/60

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

پرونده به کلاسه 85/15/1049- پرونده به کلاسه قدیم : 85/15/92

موضوع کارآموزی : مطالعه پرونده بطرفیت

خواهان : شرکت سهامی خاص بیمارستانی دی

خوانده : خانم آفاق .....

تعیین خواسته و بهای آن : صدور حکم علیه خوانده بر تخریب ساختمان 24 واحدی منجمله واحد آپارتمانی خوانده و نوسازی ساختمان از طریق احداث بنا با وضعیت فعلی آپارتمان خوانده بشرح متن دادخواست مقوم به یازده میلیون ریال و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه تخریب و احداث بناء نست به سهم از کل هزینه‌های مورد لزوم مقوم به مبلغ سه میلیون و یکصد هزار ریال با خسارات قانونی.

شرح اقدامات انجام شده :

در مورخ 21/5/83به اتفاق کارشناس محمد ولی حاکمی بر آبادی و وکیل خواهان محمد را نصیریان به محل اجرای قرار واقع در خیابان ولیعصر – طبقه سوم وارد شدیم ، ساختمان شامل پنج طبقه شش واحدی می‌باشد و کلیه واحدها توسط بیمارستان خریداری گردید ،و فقط چهار واحد به افراد متفرقه تعلق دارد که در طبقات اول و سوم و چهارم سکونت دارند ،‌در پارکینگ از بعضی از لوله‌ها که مربوط به طبقه اول می‌باشد که کسی درآنجا سکونت ندارد ، ریزش آب دیده می شود و همچنین در یکی دو قسمت از دیوارها در نزدیکی پنجره ترک دیده می‌شود که البته در اکثر ساختمانها دیده می‌شود در طبقه چهارم سقف شیرجه بلوک و در طبقات پایین طاق ضربی با تیرآهن می‌باشد. آقای دکتر قاسمی رئیس هیأت مدیره بیمارستان اظهار می‌دارند می‌خواهیم ساختمان را بازسازی کنیم مهندسین گفتند قابل بازسازی نیست و می‌خواهیم تجدید بنا کنیم که چهار مالک دیگر موافقت نمی‌کنند، خانم آقای .... اشهار می‌دارند که ساختمان نیاز به تجدید بنا ندارد و بیمارستان به قصد تملک این چهارواحد دیگر به چنین ترفندی تمسک جسته و ما قبلاً پذیرفتیم که با قیمت بیشتری واحدهای اختصاصی بخود را بفروشیم و آنها قبول نکردند و اکنون آن پیشنهاد قیمت بیشتری برای فروش می کنند و ما حاضر به فروش نیستیم ، بنابراین ملاحظه آنچه بنظر می‌رسد این است که ساختمان نیاز به بازسازی دارد ولی استحکام ساختمان برای سالها زندگی در آنجا را مناس نشان می‌دهد و ضرورت تجدید بنا ملاحظه نمی‌گردد.

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی :

ریاست محترم حوزه 268 شورای حل اختلاف شماره 5 تهران

با سلام و عطف به قرار تامین دلیل پرونده کلاسه 84/253/177 آن حوزه ضمن بازدید و معاینه محل احتراماً به استحضار می رساند :

1- آدرس ملک : خیابان ولیعصر .......

2- خواهان : خانم آفاق .........

3- خوانده : شرکت سهامی خاص بیماستانی دی

4- وضعیت مورد کارشناسی

یک دستگاه آپاراتمان مسکونی به مساحت 126متر مربع واقع در طبقه‌ی سوم مشتمل بر هال ، پذیرائی و هال خواب با کف پارکت و بدنه گچ و رنگ روغنی و دو اتاق و بالکن مربوط به آشپزخانه این و سرویس توالت و حمام مجهز به برق، آب ، گاز و شوفاژ است . آپارتمان مزبور جزء یک باب ساختمان 5 طبقه مشتمل برهمکف پیلوتی پارکینگ و چهار طبقه فوقانی هر طبقه شش واحد جمعاً 24 واحد آپارتمانی است که در زمان بازدید ملاحظه شد به اسامی واحد خواهان ( و حسب اظهار آپارتمان دیگری حسب اظهار خواهان ) خریداری شده که در زمان بازدید اکثر آن پنجره‌های داخلی برداشته و ساختمان تخلیه و در طول بازسازی بنظر می‌رسید ساختمان مزبور حدوداً 30 ساله با نمای سنگ و پنجره فلزی و احداثی در قطعه زمینی دو نبشی است .

5- جزئیات خسارات وارده به آپارتمان خواهان : بدلیل نشست رطوبت از طبقه دو کلی خساراتی بشرح زیر به آپارتمان خواهان وارد آمده است .

دیوار شمالی اتاق شرقی آبدیده و گچ آن آسیب دیده و مجاور چارچوب آهنی درب ورودی اتاق مزبور ترک قائم خورده است .

پارکتهای چوبی کف هال خواب بمساحت حدود 12 متر مربع دچار بریدگی شده که حتماً احتیاج به تعویض دارد سقف‌ آشپزخانه و سقف هال دچار آبدیدگی شده بگونه‌ایکه سقف هال خواب بود در دو نقطه‌ دچار آبدیدیگی شده در گچ آن ریخته و آجرهای سقف نمایان است و بعلاوه سقف حمام نیز دچار آبدیدیگی شده و رنگ آن پوسته کرده است .

دیوار شرقی آپارتمان در قسمت‌ هال خواب و هال دچار آبدیدگی شده است وزیر سیفون توالت نیز آب فاضلاب نشست کرده یا گچ آن آسیب دیده است.

بعلاوه در اثر نشست رطوبت یک تخته فرش نیز وجود داشته که آسیب دیده بود و نیز بعضی لوازمات دیگر نیز دچار آبدیدگی شده بود .

6- نظریه

الف : شرح خسارات وارده به آپارتمان دو ماده پا گزارش مشروحاً آمده است ،‌علت وقوع خسارات به خواهان نشست آب از طبقه فوقانی ( متعلق به خوانده ) می‌باشد .

ب: میزان خسارت ساختمانی وارده به خواهان (‌هزینه تعمیرات )‌ به استثنای خسارات وارده به لوازم اعم از دستمزد مصالح و حق مدیریت و ..... به نرخ مبادله روز و عرف محل کلاً و جمعاً به مبلغ 000/500/9 ریال معادل نهصد و پنجاه هزار تومان تقدیم و اعلام می‌گردد .

مهندس سعید اسماعیل طلائی

کارشناس رسمی دادگستری

بسمه تعالی

به : ریاست محترم حوزه 268 شورای حل اختلاف شماره 6 تهران

م: گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری پرونده کلاسه 84/268/644

با سلام و احترام عطف به قرار کارشناسی صادره موضوع تامین دلیل دعوی خواهان شرکت سهامی خاص بیمارستان دی بطرفیت خوانده خانم آقای ...... هیئت کارشناسان رسمی دادگستری پس از مطالعه پرونده و اطلاع از موضوع قرار در معیشت آقای سید محمد ... مجری قرار و آقای محمد رضا نصیریان وکیلی خواهان از محل مورد نظر به آدرس تهران – خیابان ولیعصر ...... بازدید بعمل آورد که حالیه پس از انجام بررسی های لازم نتیجه را بشرح زیر به استحضار می‌رساند :

ملک به آدرس فوق به پلاک ثبتی 539/70 براساس گواهی پایان کار2350 مورخ 16/10/59 و صورت مجلس تفکیکی 57847 مورخ 5/11/59 شامل 24 دستگاه آپارتمان اختصاصی و عرصه مشاعی به مساحت 65/737 متر مربع با جزئیات ذکر شده بود که 23 دستگاه آپارتمان وفق اسناد مالکیت ارائه شده متعلق به بیمارستان دی و آقایان پزشکان بیمارستان دی و بنابراظهار 1دستگاه از آپارتمانهای موصوف متعلق به خوانده می‌باشد .

طی بازدید ساختمان فوق به صورت چهار طبقه روی پیلوت جمعاً پنج طبقه با اسکلت فولادی با قدمت حدود 30 سال شامل ستونهای دوبلی و تیرهای خورجینی روی ستون‌‌ها با سقف‌‌های طلاق ضربی ( با فاصله بیش از معمول حدود 45/1 متر ) که سقف آخر تیرچه بلوک اجرا شده است . ساختمان فاقد هر گونه مهار بند یا دیوار برشی بوده و لذا در برابر نیروهای ناشی از زلزله مقاوم نخواهد بود همچنین بعلت فرسودگی بنا را از بین رفتن تاسیسات و لوله کشی‌ها وتمای عمده مالکیت تخریب و نوسازی و طراحی و اجرای ساختمانی مطابق با اصول مهندسی و بکارگیری مقررات آئین نامه زلزله 2800 ضرورت داشته و توصیه می شود .

خلاصه نظریه هیئت کارشناسان

با توجه به موارد فوق تخریب و نوسازی ملک فعلی و طراحی واجرای ساختمانی مطابق با اصول مهندسی و بکارگیری مقررات آئین نامه‌ زلزله 2800 ضرورت داشته و توصیه می‌شود .

مهندس اسماعیل ضرغامی مهندس علی فرجی مهندس کریم جهان آرا

ریاست محترم شعبه 15 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران

با سلام

احتراماً عطف به اعلام قرار کارشناسی پرونده شماره 85/15/92 ، خواهان بیمارستان دی و خوانده خانم آفاق.... اینجانبان هیئت کارشناسی منتخب از ملک مورد نظر به نشانی : تهران – خیابان ولیعصر - بازدید و نتیجه بشرح ذیل اعلام می گردد .

ملک موردنظر به پلاک ثبتی 539/70 طبق پایان کار شماره 2350 مورخ 16/10/59 و صورتمجلس تفکیکی شماره 57847 مورخ 5/11/59 بمساحت مشاعی 65/737 متر مربع و بصورت یک ساختمان پنج طبقه شامل همکف بصورت پیلوت جهت استفاده پارکینگ و چهار طبقه روی همکلف هر طبقه شش واحد آپارتمان جمعاً 24 واحد آپارتمان که برابر اسناد 23 واحد آپارتمان متعلق به بیمارستان دی و یک دستگاه آپارتمان در طبقه سوم واحد 13 متعلق به خوانده می باشد در زمان بازدید ساختمان خالی بود ، ساختمان قدیمی باز با اسکلت فلزی و پوشش سقفها به غیر از سقف آخر طلاق ضربی و سقف آخرتیرچه بلوک ،‌ستونها تیرآهن دوبل و تیرها در یک جهت خورجینی و در جهت دیگر بصورت اتصال ساده بین ستونها اجرا شده و اسکلت ساختمان جهت مقابله با نیروهای جانبی زلزله فاقد هر گونه مهاربندی یا دیوار برشی و یا قاب صلب می‌باشد و تاسیسات ساختمان بعلت قدمت فرسوده بناء تاسیسات و لوله کشی آسیب دیده بود و با توجه به اینکه اکثر مالکین ( مالکین 23 آپارتمان ) جهت استفاده مجدد تمایل به تخریب و بازسازی دارند لذا به جهت قدمت بناء و ضعف سازه‌ مخصوصاً مقابل نیروهای جانبی زلزله و هزینه غیر منطقی و بالای تقویت سازه با توجه به سازه موجود و عدم تامین حداقل شرایط آئین نامه‌‌ای و محاسباتی در قسمتهای مختلف اسکلت مانند فندانسیون ستونها و تیرها و تیرچه‌های فلزی طلاق ضربی و اتصالات ، بنظر اینجانبان جهت استفاده مجدد ، طراحی و اجراء مجدد ساختمان با اموال فنی و مهندسی و مطابق آئین نامه‌های موجود مورد نیاز می‌باشد .

مهندس فرزاد ثابت مهندس رضا چنگیزی

(نظریه کارشناسی مجزا داده است)

مهندس منصور محمد حسنی

ریاست محترم شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران :

بازگشت به استعلام شماره 85/15/92 مورخ 6/9/85 نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضائیه بشرح ذیل اعلام می‌شود :

دعوی به تخریب ملک مسکونی به لحاظ فرسودگی بنا و عدم مقاومت در برابر محرکات خارجی در زمره دعاوی غیر مالی محسوب است زیرا نتیجه رسیدگی به آن و صدور حکم بنفع ذی نفع مستقیماً کسب مال نمی‌باشد بنا بمراتب رای مذکور مطابق بند ب از ماده 331 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 قابل تجدید است .

ریاست محترم شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران :

با سلام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 85/15/92 باستحضار می رساند :

بنظر اینجانب ساختمانی مورد بازدید با صرف هزینه پائین‌تر نسبت به هزینه تخریب و نوسازی کلی قابل احیاء و بهره‌برداری البته با همان کاربری مسکونی است ، لکن بدلیل فقدان عناصر سازه‌ای مقاوم در برابر زلزله ساختمان در برابر نیروی زلزله مقاوم نمی‌باشد و این موضوع به قدمت و یا فرسودگی و یا عدم فرسودگی بنا ندارد .

با تقدیم احترام

مهندس فرزاد ثابت

(‌کارشناسی منتخب خواهان )

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه 15 دادگاه عمومی (‌حقوقی ) تهران :

با سلام و احترام ، ضمن تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ابطال شده بوکالت از طرف سرکار خانم آفاقی ... ( خوانده ) ، پرونده کلاسه 85/15/92 در دفاع از دعوی خواهانها باستحضار می‌رساند :

1- گر چه برابر ماده 13 قانون تملک آپارتمانها و الحاقات مصوب 11/3/76 تجدید بنا منوط به پایان رسیدن عمر مفید ساختمان و یا به هر دلیلی هم خطر یا ضرر مالی و جانی برود ، برابر تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی مورد توافق و در صورت عدم توافق منتخب وزارت مسکن و شهرسازی طبق مفاد شرایط مندرج در ماده 13 انجام می‌پذیرد . از آنجائیکه نه تنها انتخاب کارشناسان یکطرفه بوده و با توافق انجام پذیرفته است بعلاوه عمر مفید ساختمان نیز به پایان نرسیده و خواسته‌ها بدون رعایت هیچیک از موارد مطرحه در قانون و بدین نحو غیر منطقی ،‌غیر عقلانی و غیر قانونی مطرح شده است . لذا با اینکه واهی و بی‌اساس بودن خواسته‌ها محرز است ، علیهذا در پاسخ به مفاد متن دادخواست مطروحه نظر ریاست محترم دادگاه را به موارد ذیل جلب می‌نماید .

متاسفانه خواهانها بیش از 8 سال است به انواع ترفند از جمله بستن راه عبور و شلوغی و آلوده کردن آن مشاعات را با ریختن مصالح ساختمانی ، نخاله‌های بیمارستانی، پارک بیش از حد اتومبیل و تخریب قسمتهای مشاعی و غیر قابل استفاده کردن فضای بر ، تخریب عمومی و غیر لازم قسمتهای اختصاصی شود به جهت محرز به نشان دادن کلی ساختمان باز نمودن راههای جدید دزد رو و ناامن کردن ساختمان ،‌موجبات مزاحمت تجاوز به حق و ممانعت از حق و زجر و شکنجه روحی و روانی مرکله را فراهم نموده حتی با باز کردن آب بالای سقف اختصاصی سرکله ( خوانده ) موجب تخریب آن و صدمات مالی و روحی فراوانی برای نامبرده و چندین واحد دیگر گردید که مجبور شدند واحد خود را بفروشند و فرار کنند ، خوشبختانه تنها موکله ( خوانده ) با تحمل صدمات فراوان روحی و جسمی مالی توانسته است تا کنون در مقابل زورگوئی‌های آنان مقاومت نمایند .

2- قدمت ساختمان با توجه به اخذ پایان کار در تاریخ 16/10/59 حدوداً 25 سال است و نه جهت عدم استحکام در مقابل زلزله تا کنون داده‌اند که ساختمان تمام اسکلت فلزی با ستونهای دوبل 18 چهار طبقه را داده باشند .

3- کارشناسان منتخب خواهانند و نه توافقی و نه دادگاه ، و لذا آنان نیز قاطعانه ضرورت تخریب را اعلام نموده آند بلکه توصیه شده است .

4- عمر مفید ساختمان به پایان نرسیده و فرسودگی و کهنگی اشاره شده معنا و مفهوم فنی و منطقی ندارد و زائیده‌ ذهنی است ، تاسیسات و لوله کشی ، نیز فرسوده نیستند ، نمونه لوله کشی آپارتمان اختصاصی موکله چنین بوده و قابل استفاده بفرض فرسودگی بازسازی آن عادی و بسیار ساده انجام می‌پذیرد . همچنان که در خصوص هزاران ساختمان و مجتمع انجام گرفته و می‌گردد.

5- ساختمان با ساختمان غربی آن قرینه بوده توسط دو شریک همزمان و با مصالحی واحد و معمار ، مهندسین و مشاورین واحد ساخته شده است ،‌با معاینه محل قابل استفاده بودن سالهای متمادی دیگر محرز و مشخص می‌گردد کی نظر به تخریب و حتی بازسازی آن دارد ؟!

6- تنها مورد قابل قبول عدم بادبند یا مهاربند یا دیوار بر بتنی که عامل موثر در مقابل زلزله شدید است ، میباشد که این موارد نهایتاً تحت عنوان آئین نامه 2800 در سالهای اخیر مطرح شده است و 70% ساختمانهای پرجمعیت مهم و شلوغ ، فاقد آنند ،‌از جمله ساختمان بیمارستان دی متعلق به خواهانها در حالیکه این ساختمان مملو از پزشک ، بیمار ، پرستار ، خدمه ، همراه بیمار و بویژه خیل ملاقات کنندگان است آیا هرگز خواهانها حاضرند به دلیل عدم استحکام آن در مقابل زلزله خیز ، نه تخریب که حتی بازسازی و مقاوم سازی آن مورد تاکید آئین نامه‌ها نظام مهندسی و شهرسازی و مسکن است ، اقدام نمایند؟ علیهذاتاکید آئین نامه‌ها و سمینارهای علمی شهرسازی و مسکن و نظام مهندسی در بازسازی و مقاوم سازی 70% ساختمانها موجود ، با آخرین و پیشرفته‌ترین شیرها و دستاوردهای علمی و فنی است و نه تخریب !

7- خواهانها مدعی احداث و تحویل یک واحد دقیقاً مشابه آپارتمان کنونی موکله به مشارالیها مستند که خود ترفند بزرگی است که نه شدنی نه عاقلانه‌ و نه منطقی است !

با تقدیم احترام

مهندسی فرزاد ثابت

بسمه تعالی

به تاریخ : 15/6/85 پرونده کلاسه : 85/15/92 شماره دادنامه : 1010

مرجع رسیدگی شعبه 15 دادگاه عمومی (‌حقوقی ) تهران

خواهان : شرکت سهامی خاص بیمارستان دی با وکالت رضا شیخ بهایی و محمد رضا نصیریان

خوانده : خانم آفاق .......... با وکالت عین الله فرج پور

خواسته : تخریب ساختمان 24 واحدی و دستور نوسازی و احداث بنای جدید و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه تخریب به نسبت واحد خود .

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به متصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید .

« رای دادگاه »

در خصوص دعوی شرکت سهامی بیمارستان ایرانی دی با وکالت رضا شیخ بهایی و محمد رضا نصیریان بطرفیت خانم آفاق ..... بخواسته تخریب ساختمان 24 واحدی مجموعه یک واحدآپارتمان خوانده و نوسازی ساختمان از طریق احداث بناء وضعیت فعلی آپارتمان و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌ی تخریب واحد خود بشرح متن دادخواست خلاصه دعوی این است که خواهانها مالک 23 واحد از مجموعه 24 واحد آپارتمان می‌باشند و خوانده مالک یک واحد پلاک ثبتی 539/70 بخش 11 تهران می‌باشد ، عرصه آپارتمانها به مساحت 65/737 متر مربع و شاعات و مشترکات وفق قانون تملک آپارتمانها به قدرالسهم به مالکین تعلق دارد از آنجا که به جهت قدمت بناء و فرسودگی ساختمان و عدم مقاومت آن و از بین رفتن تاسیسات فنی ملک در شرف تخریب است و خوانده حاضر به تخریب و نوسازی ملک نمی‌باشد تقاضای محکومیت وی را برابر برخواسته دعوی نموده آند درادامه آقای عین الله فرج پور بوکالت از خوانده دارد دعوی شده و ادعای خواهانها را تکذیب نموده و با تاکید بر سلامت ساختمان تقاضای رد دعوی خواهانها را نموده است لیکن طرفین دعوی وفق ماده 13 قانون تملک آپارتمانها با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در این خصوص موافقت نمودند و دادگاه نیز قرار ارجاع امر به سه کارشناس رسمی دادگستری منتخب خواهانها ، منتخب خوانده یکنفر به تشخیص و انتخاب دادگاه نموده است و کارشناس منتخب ضمن بازدید از محل بشرح نظریه وارده دو نفر از ایشان اظهار نظر صریح نموده‌اند که ملک مذکور به جهت فرسودگی و عمر طولانی و عدم مقاومت در برابر محرکات خارجی از جمله زلزله و عدم تامین حداقل شرایط آئین نامه‌ای و محاسباتی در قسمت‌های اصلی ساختمان چون اسکلت وفندانسیون نیاز به طراحی و اجرا و تخریب دارد و یکی از کارشناسان با تایید فقدان عناصر سازه ای مقاوم در برابر نیروی زلزله اظهار نظر نموده با هزینه پائین‌تر از هزینه تخریب و نوسازی کل ساختمان قابل احیاء می‌باشد ،‌حال دادگاه با توجه به نظریه اکثریت کارشناسان و نیز نظریه سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله تامین دلیل و در رعایت اصل مصونیت جان و مال اکثریت مالکین ساختمانی که متقاضی تخریب و نوسازی هستند از هر گونه خطر و تهدید و باستناد ماده 13 قانون تملک آپارتمانها و توجهات به اصل لاضرر و لاضرار فی الاسلام و ماده 31 قانون مدنی حکم به تجدید بنای ساختمان و تخریب و نوسازی آن صادر و اعلام می‌نماید اجرای حکم منوط به تامین مسکن مناسب استیجاری برای خوانده در صورت درخواست وی می‌باشد و خواهانها نیز پس از اتمام عملیات ساخت حق مطالبه هزینه‌های ساخت بنا به نسبت سهم خوانده را با ضافه اجر پرداخت شده در ایام استفاده از مسکن استیجاری خواهند داشت .

رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر دوم حاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد .

رئیس شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران

موسوی

بسمه تعالی

بتاریخ : 12/4/86 پرونده کلاسه : 85/32/1503 شماره دادنامه : 426

مرجع رسیدگی شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران

تجدید نظر خواه : خانم آفاق ................. با وکالت منوچهر باباعلی و حمید به آفرین

تجدید نظر خوانده : شرکت سهامی خاص بیمارستان دی با وکالت رضا شیخ بهائی و محمد رضا نصیریان

تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره 1010 مورخ 15/6/85 صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی تهران

گردشکار :دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدوررای می‌نماید .

« رای دادگاه »

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم آفاق ....... با وکالت آقای منوچهر باباعلی نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 15/6/85 صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران منشعر به تجدید بنای ساختمان مطرح شده در پرونده و تخریب و نوسازی آن دادگاه با توجه به گردشکار و مجموع اوراق و محتویات پرونده در دادگاه بدوی و این مرحله از رسیدگی و رعایت مقررات ماده 13 قانون تملک آپارتمانها مصوب 16/12/43 با اصلاحات و الحاقات بعدی بشرح صورتجلسات مورخ 16/3/85 و 23/3/85 و لوایح تقدیمی ثبت شده به شماره 809- 23/3/85 و 297 مورخ 22/3/85 و با جمع بندی نظریه هیات کارشناسی اعتراض موثر و موجهی که نقض دادنامه مذکور را ایجاب نماید از ناحیه وکیل تجدید نظر خواه بعمل نیامده است لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است .

مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران

سالاری طوسی

ارائه پیشنهاد :

با توجه به رای دادگاه محترم تجدید نظر که کاملاً منطقی بنظر می‌رسد ولی نظر کارشناسی اول و هیئت کارشناسان اگر نسبت به تفکیک برآورد و آنالیز قیمت‌ها اقدام می‌نمودند شاید دقیق‌تر می‌شد و در کل با نظر کارشناسان محترم دادگستری موافقم .

امضاء کارآموز امضاء و مهر سرپرست کارآموزی


***توجه مهم: دقت داشته باشید شما دوستان می توانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و پروژه ها و محصولات دلخواه مشابه دیگر را نیز بیابید
برچسب‌ها: تعدیل اجاره بهاء
تاریخ ارسال: چهارشنبه 4 مرداد 1396 ساعت 03:18 | نویسنده: Diamond | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.